Together.Creative.Innovative.Successful
Dobré dôvody pre…PMC

Požiadavky pre žiadosť do zamestnania

 1. Motivačný list s presným odkazom a motiváciou
  • o akú pracovnú ponuku sa uchádzate?
  • kde ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke?
  • prečo sa o danú pracovnú pozíciu uchádzate?
 2. Štrukturovaný životopis s fotkou
 3. Osvedčenia, certifikáty a vysvedčenia
  Ak nie sú k dispozícii žiadne pracovné osvedčenia a certifikáty, prosíme o priloženie popisu práce a povinností, ktoré ste vykonávali.
 4. Certifikáty stážistov (ak sú k dispozícii)
 5. Osvedčenia o dalšom vzdelávaní / doškolovaní (ak sú k dispozícii)
 6. Jazykové certifikáty (ak sú k dispozícii)
 7. A iné  (ak sú k dispozícii)
 8. Príjmací pohovor: Náhrada cestovných nákladov súvisiaca s absolvovaním pracovného pohovoru je možná iba na základe písomnej žiadosti. § 670 nemeckého občianskeho zákonníka sa nevzťahuje.
 9. Z dôvodu nákladov neposielame písomné pracovné požiadavky naspäť.
 10. Ak je žiadosť neúplná, nebude sa brať do úvahy.

+421 911 246631